WfZ borging en laagste rente

WfZ borging en laagste rente

Met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) kunnen WTZa-zorgorganisaties financiering aantrekken tegen gunstige condities. Met de achtervang van de Staat, krijgt u een rente die gebaseerd is op het Staatrisico en de rating van de Nederlandse Staat met een opslag (en daarmee de rente) die aanzienlijk lager ligt dan traditionele ongeborgde financiering. Het is ook goedkoper dan een Groenlening, een lening van de Europese Investeringsbank of een obligatielening. Daarnaast biedt WfZ-borging veel zekerheid in de vorm van veel langere looptijden en renteperioden dan bij ongeborgde financiering.

Kosten WfZ: Disagio

WfZ deelnemers betalen voor de borgstelling van het WfZ een eenmalige vergoeding. Dit ‘disagio’ is de bijdrage van WfZ-deelnemers aan het collectieve risicovermogen van het WfZ (waaruit het WfZ eventuele garantieclaims betaalt) en bedraagt 0,25% van de gemiddelde restschuld over de gehele looptijd van een lening.

Eisen WFZ

Borging wordt verstrekt aan financieel gezonde zorginstellingen met goed onderbouwde meerjaren investeringsplannen en een meerjaren integrale doorrekening. Het WFZ heeft hiervoor een businessplan nodig of zoals wij het noemen, een financierings- en borgingsmemorandum.

Het WFZ beoordeelt onder andere de:

  • governance: bestuur en management
  • strategie: De gekozen zorg- en vastgoedstrategie en de onderbouwing
  • businesscase: De doelgroep, aard, omvang, planning en onderbouwing van de investeringen in relatie tot de strategie
  • financiële meerjarenraming: De financiële onderbouwing middels een integrale meerjarenraming die minimaal 20 jaar vooruit kijkt
  • Loan to Guarantee: De bestaande en nieuwe kredietportefeuille en de verhouding ongeborgde financiering versus geborgde financiering

Het is aan te raden om vooraf met het WfZ de borgingsaanvraag af te stemmen.

Als de borging wordt toegekend dan wordt er op basis van WfZ documentatie met alle financiers pro rate parte hypotheek gevestigd op al het onroerend goed van de zorgorganisatie. In dit proces wordt veelal de grootste financier aangesteld als zekerhedenagent met een zekerhedenagent vergoeding.

Als deelnemer van het WfZ is er jaarlijks een voorjaarsuitvraag en een tweede uitvraag in het einde van het jaar.

Verder is het verplicht om het WfZ toestemming te vragen, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming, bij:

Realiseren borging

Impact+, Aafke Zwart heeft veel succesvolle ervaringen met het begeleiden van zorgorganisaties bij de borgingsaanvraag. Van aanvraag tot documentatie stemt Aafke in nauw contact met de zorgorganisatie, het WfZ en de bank(en) het hele proces efficiënt af. We starten met een indicatie of het borgingsverzoek een kans van slagen heeft op basis van bovenstaande eisen van het WfZ. Daarna wordt het borgingsmemorandum opgesteld met het formele borgingsverzoek conform de richtlijnen van het WfZ.

Parallel proces met ongeborgde financiering

Aangezien het WfZ borgingsbeoordelingsproces circa 2 tot 4 maanden duurt en de uitkomst niet zeker is, adviseert Impact+ om parallel het borgingsverzoek bij het WFZ en de ongeborgde financieringsaanvraag in te dienen. Hierbij is het wel van belang om transparant met uw ongeborgde financier flexibele afspraken te maken, mocht WfZ borging in een later stadium alsnog toegekend worden. Als jouw organisatie de tijd heeft, dan is een parallel proces natuurlijk niet nodig.

Meer weten over het realiseren van WFZ borging of een WFZ geborgde renteherziening?

Heb je vragen over het verkrijgen van WfZ-borging, afsluiten van een WfZ geborgde financiering of een WfZ geborgde renteherziening? Neem dan contact op met Aafke Zwart.