Businesscases

Businesscases

Wil jullie zorgorganisatie financiering voor de realisatie van de vastgoedstrategie?

Financiers hebben voor een financieringsaanvraag een integrale en onderbouwde  businesscase nodig om de financierbaarheid en het risicoprofiel te beoordelen.

Om marktconforme en een passende financiering te krijgen, is het daarom van belang een integrale businesscase op te stellen. En deze door te vertalen naar een financieringsmemorandum.

Businesscase voor interne besluitvorming

Het start met het intern goedgekeurd krijgen van de businesscase en beoogde financiering. Een onderbouwde, integrale businesscase die voldoet aan het treasurystatuut is noodzakelijk voor deze interne besluitvorming bij investeringen. Hierbij is het van belang om een overzichtelijke stakeholdersanalyse en planning te hebben. Zo kan bijvoorbeeld de Raad van Toezicht, die veelal vanuit de statuten grote investeringen en bezwaren van registergoederen moet goedkeuren, goed worden geïnformeerd over de haalbaarheid van de investering in het strategisch en financieel meerjarenperspectief.

Hoe maak je een businesscase?

De businesscase heeft een kwalitatief deel en een financieel deel. Het hangt van de wensen en mensen af of er voldoende capaciteit, kennis en ervaring bij julie organisatie is om de businescase te maken. Aafke gaat graag met jullie in gesprek om af te stemmen wat de wensen zijn.

We starten met een kick off om de uitgangspunten en financiers- en financieringsstrategie vast te stellen. Hiermee wordt de financiële haalbaarheid van het project bepaald. Daarna worden er meerdere scenario’s en gevoeligheidsanalyses doorgerekend om zo de gevoeligheid van de businesscase vast te stellen. Alsmede na te gaan of er maatregelen zijn om in een negatief scenario bij te sturen. Voor de financiering en WfZ borging is een intergrale meerjarenraming op organisatie niveau nodig.

Vanuit haar jarenlange ervaring als duurzaam financier kan Aafke zich goed verplaatsen in de schoenen van de banken en het WfZ. En als financieel interim professional verstaat zij de taal van de mensen van jullie zorgorganisatie. Zij ‘challenged’ de uitgangspunten met de kennis vanuit de financier en zorgbedrijfsvoering. Op die manier stemt Aafke met jullie zorgorganisatie af welke financiersrelatie het beste bij jullie financieringsvraag past.

Second opinion

Vanuit de Raad van Bestuur (RvB) of Raad van Toezicht (RvT) wordt vaak een onafhankelijke toetsing van de (intern opgestelde) businesscase of meerjarenraming gevraagd. Impact+ kan een second opinion geven op de businesscase en/of meerjarenraming.  Hiermee kun het bestuur met dubbel vertrouwen het interne (RvB, RvT, OR en CR) besluitvormings- en adviesproces en externe (WfZ, financiers) aanvraagproces ingaan. De second opinion opdracht wordt afgestemd op de wensen. Veel voorkomende onderdelen zijn:

  • Zorgexploitatie: Welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de nieuwe zorgexploitatie en hoe verhouden zich deze tot de bestaande zorgexploitatie?
  • Vastgoedexploitatie: Welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de nieuwe vastgoedexploitatie en hoe verhouden zich deze tot de bestaande vastgoedexploitatie?
  • Stichtingskosten bouw: Zijn de stichtingskosten actueel, volledig en prijsvast?
  • Risico’s: Zijn de sector-, bekostigings-, operationele en bouwrisico’s in kaart gebracht met bijsturingsmogelijkheden?
  • Financiële modellen: Technische validatie van de modellen.
  • Financiële en financieringsuitgangspunten en ratio’s: Zijn de uitgangspunten en ratio’s gehanteerd conform het treasury en/of investeringsstatuut? Zijn de ratio’s passend bij het risicoprofiel van de organisatie, marktconform vanuit de financiers en het WfZ? Welke rekenrente is gehanteerd? Is er met indexen gewerkt? Zijn deze marktconform en in lijn met historische data?
  • Scenario’s en sensitiviteitsanalyses: Welke uitgangspunten zijn gehanteerd? Zijn deze marktconform, in lijn met historische data en realistisch? Welke rekenrente is gehanteerd?

Businesscase gezinshuis

De documentaire Alicia is voor mij de inspiratie om mijn steentje bij te dragen aan meer gezinshuizen in Nederland. Voor die kinderen die niet het geluk hebben om thuis te mogen of kunnen opgroeien in een warm nest. Waarvoor veiligheid en overleven de eerste levensbehoefte is.

Met een businesscase maakt Impact+ inzichtelijk of de ondernemers of de mensen van jullie zorgorganisatie een betaalbare exploitatie kunnen realiseren die financierbaar is.

Taxaties

Vanaf 1 juli 2021 stellen banken taxaties van het gefinancierde zorgvastgoed als financieringsvoorwaarde. Zie voor meer informatie de Nederlandse Vereniging van Banken.

  1. Zorginstellingen moeten vastgoed laten taxeren vanaf 1 juli 2021 (nvb.nl)
  2. Banken beantwoorden vragen van zorginstellingen over taxeren vastgoed (nvb.nl)

Impact+ heeft ervaring met het beoordelen van taxaties aan de hand van de opgestelde businesscase en zorg- en vastgoedontwikkelingen.